Audio Laser-Klinikens specialinriktning är behandling av hörsel- och balansrubbningar och neurologiska skador. Den på Audio Laser-Kliniken bedrivna vården utförs på flera kliniker inom EU, även inom offentlig sjukvård. Enligt EU-direktiv och prejudicerande EG-domar får sådan sjukvård som av legitimerad sjukvårdspersonal utförs i ett medlemsland även utföras av legitimerad sjukvårdspersonal i alla andra EU-melemsländer. Enstaka nationer har inte rätt att motverka sådan sjukvård såvida den inte utgör ett hot mot folkhälsan eller äventyrar befolkningens överlevnad. Alla patienter inom EU-gemenskapen har rätt till likvärdig vård.

Vården på Audio Laser-Kliniken utförs även i överensstämmelse med det gamla, föråldrade och förlegade begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet i enlighet med Sveriger Riksdags PM Dnr 2001:2867 samt direktiv Direktiv 2006:64 från den svenska regeringen, Socialdepartementet. LASER-behandlingen som utförs på innerörat baseras, bland flera andra vetenskapliga studier, kliniska rapporter och kongressrapporter, numera på flera stycken RCT-studier (referentgranskade, publicerade, positiva, prospektiva, randomiserade, placebo-kontrollerade, dubbelblinda studier). Behandling av innerörat baseras även på flera Gold Standard-studier”. Därmed utgör studierna i det vetenskapliga underlaget det högsta möjliga bevisvärdet för evidensbaserad medicin och den högsta möjliga nivån (grad 1) i det medicinska evidensbaserade systemet.

Numera, eller rättare sagt sedan 2001-07-12, gäller EG-domen C-157/99 (Smits & Peerboom), i vilken det är stadfäst att kravet för sjukvård är att den är sedvanlig karaktär och tillräckligt beprövad och erkänd av den internationella medicinska vetenskapen. Regeringsrätten har anslutit sig till EG-domen i Regeringsrättens dom 5595-99, meddelad 2004-01-30.

Michael Zazzio är legitimerad sjuksköterska med medicinsk erfarenhet sedan 1980 och LASER-medicinsk erfarenhet sedan 1990. Han är fristående medicinsk forskare med forskning accepterad för publicering i MEDLINE-indexerad, internationell, vetenskaplig tidskrift (publicering planerad till somamren/hösten 2009). Michael Zazzio har samarbete och kunskapsutbyte med medicinska forskare, professorer, läkare och tandläkare i flera länder och världsdelar. Michael Zazzios behandlingsresultat vid tinitusbehandling och hyperakusisbehandling är dessutom rapporterade vid föreläsningar vid internationella, medicinska kongresser och symposier. Michael Zazzio är även upphovsman till den medicinska akademin NALMCA som grundades 2002 och som har medlemmar från flera världsdelar. Bland medlemmarna återfinns specialistläkare inom bland annat audiologi/otorhinolaryngologi, neurologi och rehabilitering.

Michael Zazzio ger föreläsningar om sin forskning över behandling av tinnitus, hyperakusis med flera otoneurologiska rubbningar. Dessutom håller Michael Zazzio föreläsningar om vårdjuridik relaterad till ansvarsärenden och om vårdgivares och tillsynsmyndigheternas skyldigheter och ansvar i förhållande till Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Lagstiftningen om Yrkesverksamhet på Hälso- och Sjukvårdens område (LYHS). Kostnaden för en föreläsningsdag är € 700 exklusive moms, plus resa, eventuell transfer, två hotellövernattningar samt traktamente för tre dygn.

Jag arbetar sedan slutet av 90-talet med LASER-behandling som är specialinriktad mot audiologiska och vestibulära rubbningar. Under årens lopp har jag utökat mina kunskaper om olika behandlingsmetoder. Det är numera LASER som är det centrala i min kliniska behandlingsverksamhet. För att utveckla mig själv har jag arbetat på kliniker i andra delar av världen och där undersökt och behandlat patienter, till exempel i Indien, därjag även föreläste och handledde läkare. Utlandsarbete har gett mig kunskap om hur man behandlar patienter med olika symtombilder, skadeorsaker och med varierande hudfärg och av olika etniskt ursprung. Jag har även utbildat specialistläkare i andra länder och har haft besök av önh-läkare som auskulterat hos mig.

Förutom mitt medicinska kliniska arbete bedriver jag medicinsk forskning och jag försöker på så sätt att bidra till den medicinska utvecklingen inom mitt specialområde. Jag arbetar med en behandlingsmetod som uppfyller kraven för vetenskaplig evidens. LASER-behandling av innerörats sjukdomar baseras numera på många positiva, vetenskapliga studier varav flera är Gold Standard-studier. Metoden måste därför numera helt accepteras av hela det medicinska etablissemanget inom skolmedicinen, det vill säga den samhällsfinansierade vården och dess utbildningsväsende. Positiva LASER-studier inom önh-sjukvård har funnits i den medicinska litteraturen ända sedan slutet av 1970-talet.

Samtliga läkare och annan vårdpersonal i Sverige är enligt Hälso- och sjukvårdslagen och Lagen om Yrkesverksamhet på Hälso- och Sjukvårdens område (LYHS) skyldiga att följa den medicinska utvecklingen inom sitt område och de är även skyldiga att informera hörselpatienter om att LASER-behandlingsmetoden numera har en vetenskaplig evidens av hög grad och att den i Sverige erbjuds som ett vårdalternativ på Audio Laser-Kliniken i Hovmantorp. Sådan informationsspridning är nödvändig för att patienter med hörselrubbningar ska ha en möjlighet att välja den behandling som de själva vill genomgå.

Förutom mitt kliniska medicinska arbete och min medicinska forskning arbetar jag med musik, och det i olika musikaliska projekt inom såväl klassisk genre som etnisk och modern musik tillsammans med bland andra konsertpianisten Niklas Sivelöv som innehar en huvudprofessur vid Kungliga Musikkonservatoriet i Köpenhamn. Musikaliteten och min mycket goda hörsel har medfört att jag har en relativt god förståelse för örats betydelse inte bara när det gäller att höra och förstå språk utan även när det gäller att uppleva nyansskillnader. Detta upplever inte minst professionella musiker vara en viktig uppgift för hörseln och det finns flera patienter som har haft behov av egna LASER-aggregat och som genom mig har skaffat sig egna LASER-utrustningar, för att själva kunna behandla sina öron under en längre tidsperiod, vilket ofta har medfört goda resultat.

Min egen hörsel har jag behandlat sedan 1998 och jag hör på de 11 ordinarie mätfrekvenserna som sämst 10 dB i min senaste audiometriska mätning i december 2007. Med min hörsel förnimmer jag ljud på -5 dB på en handfull frekvenser. I sammanhanget bör det tilläggas att jag är född 1960, vilket gör det hela ännu mer anmärkningsvärt. Att min hörsel är så god, trots det faktum att jag är professionell musiker och ständigt utsätter min hörsel för höga ljud, är en indikation på LASER-behandlingens höga potential. Innan jag 1998 började LASER-behandla min egen hörsel var den faktiskt sämre än vad den är i dag.

BEHANDLINGSPERIODERNA
Varje höst ligger det en behandlingsperiod från och med september/oktober till och med december.

Audio Laser-Kliniken är endast öppen under vissa perioder för undersökning och behandling. Det beror på den arbetssituation som jag har. De behandlingsperioder som är angivna i tabellen ovan är de enda under vilka patienter kan få behandling på min klinik, och det är bara under kontorstid på vardagar som behandling och undersökning genomförs. Jag måste periodvis prioritera helt andra saker än undersökning och behandling. Forskning och samarbete som jag bedriver med specialister världen över kräver att jag arbetar fokuserat; och då kan jag inte samtidigt hålla på med flera saker. Även mina musikaliska projekt är tidskrävande och den tid då jag arbetar med dem kan jag inte göra något annat.

Mina ambitioner är att kunna hjälpa, i första hand, de patienter med hörsel- och balansrubbningar som det finns goda utsikter för mig att hjälpa. Under varje behandlingsperiod finns det tyvärr ett maximalt antal patienter som jag klarar av att ta emot för behandling. Blir det överfullt i behandlingslistan så måste jag göra en prioritering av vilka patienter som i första hand ska erbjudas behandling under den kommande behandlingsperioden. Det är därför viktigt inför behandlingen att patienter som är angelägna att genomgå denna behandling försöker att i möjligaste mån komma till undersökning under den period som föregår deras behandlingsperiod. Naturligtvis är detta inte ett krav, men det är viktigt, bland annat för att få en bättre möjlighet att ställa in nivåerna av oxidativa stressfaktorer (fria radikaler) i blod och vävnad, om det finns anledning att göra det. En sådan anpassning tar ibland lång tid och det är inte heller alltid som man lyckas med det. Ibland förefaller det tyvärr vara omöjligt, i synnerhet när det gäller kvinnor – östrogen ställer ofta till med stora problem med höga nivåer av fria radikaler i kroppen. Inställningsproceduren av fria radikaler kan vara tidskrävande och det innebär att undersökning av patienter helst bör göras i mycket god tid före behandling. Akutbehandling kan dock ibland vara nödvändig att genomföra vid nydebuterade eller akuta tillstånd. Om en patient akut drabbas av till exempel en hörsel- eller balansrubbningar bör denne inte alls tveka att genast ta kontakt med kliniken även om det skulle inträffa mitt i en behandlingsperiod.

Jag har numera även utvecklat ett LASER-behandlingsaggregat i samarbete med en dansk medicintekniker.

 
Bilden ovan föreställer LASER-aggregatet som utvecklats av Michael Zazzio under 2006-2007. Det är tillgängligt både för patienter och terapeuter. Det konstruerades ursprungligen för behandling av innerörats rubbningar, men kan även användas för behandling av andra tillstånd såsom till exempel smärtbehandling, behandling av inflammationer och behandling av sårläkning. Utrustningen ovan säljs med två eller fyra LASER-prober. 808 nm-proberna är reglerbara med en uteffekt på 0-490 mW. 650 nm-proberna har en fast uteffekt på 50 mW. Priset för denna utrustning är mycket konkurrenskraftig på den LASER-medicinska marknaden.

Michael Zazzio är även återförsäljare för terapeutiska och medicinska lasrar från det svenska företaget Irradia. Terapeuter och patienter som letar efter terapeutiska och medicinska lasrar är välkomna att höra av sig för att få hjälp och rådgivning om medicinska lasrar. Flera patienter, med ett behov av kontinuerlig eller upprepad LASER-behandling, har genom Michael Zazzio köpt egna LASER-aggregat.

 
Audio Laser-K
liniken i Hovmantorp i södra Småland

Kliniken är belägen i centrala Hovmantorp i Småland, 25 km öster om Växjö.
Du finner en karta på sidan BOKA TID